ngeditor

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila

Na temelju članka 60. st. 1., Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Nova Gradiška objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju službenog vozila

I. Predmet prodaje

Vlasnik vozila: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška, OIB: 08658615403
Vrsta vozila: M1 osobni automobil
Marka i tip vozila: Volkswagen Passat
Model vozila: 2,0 TDI DSG
Snaga motora: 103 Kw
Boja vozila: crna s efektom
Broj šasije: WVWZZZ3CZ8P008211
Država proizvodnje: Njemačka
Godina proizvodnje: 2007.
Datum prve registracije: 24.07.2007.
Broj prijeđenih kilometara: 249400 km
Valjanost registracije: registriran
Početna cijena: 32.000,00 kn

II. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim osobama hrvatskim državljanima ili pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 3.200,00 kn u korist žiro-računa Grada Nova Gradiška IBAN HR66 2360 0001 8284 0000 3 na ime ”jamčevina za vozilo” s pozivom na broj HR68 7757-OIB ponuditelja. Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana. Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u cijenu. Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni iznos u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.
Prodaja se obavlja po načelu ”viđeno – kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

III. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:
– naziv odnosno ime i prezime, točnu adresu i OIB ponuditelja;
– presliku osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog registra;
– dokaz o plaćenoj jamčevini;
– broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane;
– ponuđena kupoprodajna cijena,
– kontakt telefon.

Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća rok valjanost ponude od najmanje 30 dana od zadnjeg dana za podnošenje ponude.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i eventualne druge obveze.

IV. Rok za dostavu ponude i otvaranje ponuda

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ”Ne otvaraj – Ponuda za kupnju službenog vozila”, na adresu: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška, poštanskim putem ili osobno u pisarnicu Grada.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave ovog natječaja na www.novagradiska.hr i oglasne ploče Grada.

Ponude pristigle izvan roka za dostavu ponuda vratiti će se ponuditelju neotvorene.

Javno otvaranje ponuda održati će se 05.02.2018. godine u zgradi gradske uprave Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška, (Mala vijećnica –soba 52)., s početkom u 10:00 sati.

Javno otvaranje ponuda izvršit će povjerenstvo imenovano posebnom odlukom od strane Gradonačelnika.

V. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu, višu od početne cijene. U slučaju da više ponuditelja ponude istu cijenu koja je ujedno najviša, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije pristigla.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati slijedećem rangiranom ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja.

VI. Ostalo

Ovaj Javni natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči Grada Nova Gradiška i službenoj internetskoj stranici Grada Nova Gradiška – www.novagradiska.hr

Za sve informacije i pregled vozila zainteresirani subjekti se mogu obratiti kontakt osobi – Milan Tomljanović, na 0913620103

Prodavatelj zadržava pravo poništenja ovog Javnog natječaja bez iznošenja posebnog obrazloženja.

KLASA: 022-06/18-01/01
URBROJ: 2178/15-03-02/7-18-1
Nova Gradiška. 15.1.2018.

             Gradonačelnik
v.r. Vinko Grgić, dipl. ing. arh.

 


Na temelju članka 60. Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 4/13-pročišćeni tekst), sukladno čl. 4 st. 5. Javnog natječaja za prodaju službenog vozila, objavljenog dana 16.01.2018. godine, Gradonačelnik Grada Nova Gradiška objavljuje

ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za provedbu
JAVNOG NATJEČAJA
za prodaju službenog vozila

I.

Dana 16.1.2018. objavljen je Javni natječaj za javno prikupljanje ponuda za kupnju vozila Volkswagen Passat, u vlasništvu Grada Nova Gradiška (dalje : Javni natječaj)

Sukladno čl. 4. st. 5. Javnog natječaja, postupak provedbe provodi Povjerenstvo koje posebnim aktom imenuje Gradonačelnik, a sastoji se od predsjednika i dva člana.

II.

U povjerenstvo iz prethodnog članka ove odluke imenuju se:

1. Darko Jugović, za predsjednika
2. Milan Tomljanović, za člana
3. Goran Tomljanović, za člana

III.

Zadaća povjerenstva je provesti postupak otvaranja ponuda, ocijeniti prihvatljivost i kvalitetu dostavljenih ponuda i utvrditi prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja te o postupku otvaranja ponuda sačiniti  zapisnik kojim se utvrđuje urednost, pravodobnost i potpunost ponude.

Prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja povjerenstvo je dužno bez odgađanja dostaviti Gradonačelniku radi donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se na www.novagradiska.hr i oglasnoj ploči Grada.

KLASA: 022-06/18-01/01
URBROJ: 2178/15-03-02/7-18-2
Nova Gradiška. 16.01.2018.

          Gradonačelnik
v.r. Vinko Grgić, dipl. arh.

Obavijest udrugama

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba)
Odsjek za društvene djelatnosti
Nova Gradiška, 25.09.2017.          

 

OBAVIJEST UDRUGAMA

 

Sukladno članku 6. Ugovora o financiranju programa /projekta Udruga iz sredstava Proračuna Grada Nova Gradiška za 2017. godinu, koji ste sklopili s Gradom Nova Gradiška,  podsjećamo Vas kako ste u obvezi radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, Gradu Nova Gradiška najkasnije u roku od 30 dana od završetka programa/projekta za koji su vam odobrena financijska sredstva, dostaviti  izvješće o izvršenju programa.

Izvješće treba sadržavati:

   A: OPISNO IZVJEŠĆE U PISANOM OBLIKU

    B: FINANCIJSKO IZVJEŠĆE U PISANOM OBLIKU UZ DETALJNO DOKUMENTIRANJE SVIH TROŠKOVA, I TO ZA:

  • bezgotovinsko plaćanje- preslike računa (R1 ili R2) koje glase na Korisnika i pripadajućeg izvoda
  • gotovinsko plaćanje-preslike računa (R1iliR2) koje glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvještaja
  • ostalu dokumentaciju (preslike dokumenata na temelju kojih su obavljana plaćanja-ugovori, sporazumi i sl.

Korisnik je dužan dostaviti izvješća za održane programe u 2017. godini na propisanim obrascima dostupnim na mrežnoj stranici Grada www.novagradiska.hr odmah za programe koji su održani, odnosno u roku od 30 dana od održanog programa za aktivnosti koje još nisu održane.

Također, sukladno čl. 9. ugovora, ako Grad utvrdi da je korisnik nenamjenski koristio sredstva financijske potpore za izvršenje ugovorenih programa ili nije izvršio program u ugovorenom roku, te nije podnio odgovarajuće izvješće u roku, ili ako Gradu ne omogući nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava financijske potpore, Korisnik je dužan vratiti primljena nenamjenski utrošena ili neutrošena sredstva u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o potrebi vraćanja primljenih sredstava.

 

                                                                                                                           Odsjek za društvene djelatnosti

OPISNI IZVJEŠTAJ PROGRAMA/PROJEKATA

Financijski izvjestaj udruge 2017