JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA NOVA GRADIŠKA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine”, broj 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Nova Gradiška (“Novogradiški glasnik, broj 2/15.) GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA objavljuje  
Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Nova Gradiška i njihovih zamjenika
I.
Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška pokreće postupak izbora za članove Savjeta mladih Grada Nova Gradiška i njihovih zamjenika koji se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u gradu Novoj Gradiški.
II.
Savjet mladih Grada Nova Gradiška osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška koji promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih grada Nove Gradiške.
Savjet ima 7 članova uključujući  predsjednika i zamjenika koje  bira Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške na vrijeme od tri godine.
III.
Pozivaju se ovlašteni predlagatelji: udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih sa sjedištem na području grada Nova Gradiška da prijave kandidate za članove Savjeta mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su dužni su prilikom isticanja kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenike za svakog kandidata.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.
IV.
Za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu se kandidirati osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Nove Gradiške koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.
V.
Prijedlozi kandidature za članove Savjeta mladih Grada i njihovih zamjenika podnose se pismeno na  obrascima koji se objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Grada Nova Gradiška: www.novagradiska.hr te se mogu izravno preuzeti u Uredu za gradsku samoupravu, Odsjek za društvene djelatnosti Grada Nova Gradiška (soba 38), Trg kralja Tomislava 1, II. kat.
Obrasci  sadržavaju sljedeće podatke:

– naziv, adresu, telefon i kontakt osobu ovlaštenog predlagatelja,
– ime i prezime, datum, mjesto rođenja, OIB, godinu rođenja te adresu prebivališta ili boravišta kandidata, broj telefona/mobitela, status i završeno obrazovanje
– obrazloženje kandidature
– životopis kandidata
–očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana / zamjenika člana Savjeta mladih Grada Nova Gradiška
VI.
Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih kandidatura mora, osim podataka o kandidatu mora sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te adresu prebivališta).
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
– dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke 3. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od šest mjeseci).
– dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke 4. ovog poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata),
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
(Pod nepotpunim prijedlozima podrazumijevaju se prijedlozi koji uz kandidaturu za člana savjeta mladih ne sadrže i kandidaturu za njegovog zamjenika kao i  odgovarajuću dokumentaciju).
VII.
POSTUPAK IZBORA
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: Odbor) obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor dostavlja Gradskom vijeću te ih objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr
Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Glasovanje se obavlja na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.
Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi brojevi ispred imena i prezimena najviše 7 (sedam) kandidata.
Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 7. na rang listi najviše dobivenih glasova.
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih, između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove i zamjenike Savjeta mladih objavljuju se na službenoj mrežnoj stranici Grada Nova Gradiška.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Nova Gradiška i njihove zamjenike dostavljaju se najkasnije 15 dana od trenutka objave Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Nova Gradiška i njihovih zamjenika na adresu:
GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVA GRADIŠKA
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE
Nova Gradiška
Trg kralja Tomislava 1,
s naznakom:
“Prijedlozi kandidature za  isticanje kandidata
   za izbor članova Savjeta mladih Grada Nova Gradiška i njihovih zamjenika ”
“NE OTVARATI”
 
KLASA: 021-05/17-06/01                                                                                                                                                                                                        Predsjednica Gradskog vijeća
URBROJ: 2178/15-02-17-3                                                                                                                                                                                                     Ljepša Rakas Vujčić, dr. med., vr.
Nova Gradiška, 13. 10. 2017.
Prijavnica Za Savjet Mladih 2017 Najnovija Verzija
Prijavnica Za Savjet Mladih 2017 Najnovija Verzija
Prijavnica-za-Savjet-mladih-2017-najnovija-verzija.doc
170.1 KiB
12 Downloads
Details
 

About Author

Connect with Me:
službene stranice grada
X