NATJEČAJ o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i
zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina
u vlasništvu Grada Nova Gradiška
KLASA: 372-03/18-01/01
URBROJ: 2178/15-06-03/1-18-3
Nova Gradiška, 15.01. 2018.

Na temelju članka 5,6,7,8,9 i 10. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nova Gradiška (“Novogradiški glasnik”, broj 07/13) i  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, br. 01/14)) i Zaključka  gradonačelnika KLASA: 372-03/18-01/01, URBROJ: 2178/15-06-03/1-18-3 od  15.01. 2018. Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška, raspisuje

N A T J E Č A J
o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja
pisanih ponuda

I          PREDMET NATJEČAJA

Br.

LOKACIJA

 NAMJENA

ZONA POVRŠINA Početna cijena mjesečne zakupnine
1. Ulica Slavonskih graničara 7/1 –
u dvorištu
(poslovni prostor u podrumu )
ugostiteljstvo, ostalo* I 41,00 m² 820,00 kn
2. Ulica Slavonskih graničara 7
(poslovni prostor u prizemlju )
Ugostiteljstvo- restorani,  ostalo* I 57,74 m² 1.732,20 kn
3. Trg kralja Tomislava 5
(poslovni prostor na I katu)
udruge I 21,40 m² 123,26 kn

Cijene  mjesečne zakupnine u tablici iskazane su bez PDV, a isti će se uračunati u konačnu cijenu kod izdavanja mjesečnih računa za zakup poslovnog prostora.
*u predmetnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti osim onih navedenih u članku 14,stavak 1. alineja 5. (Banke, osiguranja, igre na sreću, otkup plemenitih metala, agencije, odvjetnici, javni bilježnici)

 II         OPĆI UVJETI

1. Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koji su državljani Republike Hrvatske te pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati u poslovnom prostoru.
2. Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme  u stanju u kakvom se    trenutno nalazi, a budući zakupnik se obvezuje isti urediti i privesti ugovorenoj namjeni o svome trošku.
3. Natjecatelji koji sudjeluju u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu trostruke  početne zakupnine na žiro račun Grada Nova Gradiška IBAN 6623600001828400003 poziv na broj 68-7722-OIB
Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti.
4. Pisane ponude prikupljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na službenoj internet stranici Grada  www.novagradiska.hr , odnosno od 17.01. 2018.  zaključno s 24.01. 2018. , a iste će se otvarati u zgradi gradske uprave II kat soba broj 46, 29.01. 2018. u 11.00 sati. ( U koliko dođe do promjene termina otvaranja ponuda, obavijest o promjeni termina biti će objavljen na službenoj internet stranici Grada)
5. Pisane ponude sa pripadajućim dokazima i prilozima, te ponuđenom visinom zakupnine  treba dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu:

GRAD NOVA GRADIŠKA
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I
ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA, STANOVA I NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA
Trg kralja Tomislav 1
35400 Nova Gradiška

SA NAZNAKOM

“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI”

Pisana  ponuda mora sadržavati:

 • prijavu za natječaj s imenom i prezimenom ponuditelja, OIB, prebivalište, broj tekućeg ili žiro računa za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke sa sjedištem, OIB, broj računa za pravne osobe,
 • presliku osobne iskaznice ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi registar,
 • ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje pravo prvenstva,
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
 • dokaz uplate jamčevine,
 • izjavu ponuditelja kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da nema dugovanja prema Gradu Novoj Gradiški, te Uvjerenje nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu, odnosno odobrenje odgode plaćanja obveza s pridržavanjem rokova plaćanja,
 • kratki opis planirane djelatnosti.

Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće biti razmatrane.

 1. Najpovoljnijem ponuđaču, određenom temeljem članka 10. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nova Gradiška (“Novogradiški glasnik”, br. 07/13.), dostaviti će se Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja o zakupu poslovnog prostora, nakon čega je isti  u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti Odluke dužan zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Gradom Nova Gradiška sukladno odredbama  navedene Odluke. U  protivnom  smatrat će se da je odustao od zakupa,  prostor će se ponuditi slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, a uplaćena jamčevina se ne vraća. Položena jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.  Prije potpisivanja ugovora najbolji ponuditelj dužan je dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika u iznosu polugodišnje cijene ugovorene zakupnine.
  Zakupodavac zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude, odnosno poništenja natječaja ili jednog njegovog dijela  bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i za isto ne snosi odgovornost.
 1. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja temeljem ove Odluke, te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
 2. Grad Nova Gradiška će u roku od 30 dana od pravomoćnosti Odluke iz točke 6. ovoga Natječaja, prije zaključivanja ugovora pribaviti energetski certifikat za poslovni prostor za koji će se zaključiti Ugovor o zakupu.
 3. Za sve potrebne informacije kao i dogovor oko termina pregleda poslovnog prostora potrebno kontaktirati na telefon broj 035/ 366-097 ili u zgradi Gradske uprave Grada Nova Gradiška, III kat, soba 59.

Predsjednik povjerenstva
Zlatko Zebić dipl.iur.

DOSTAVITI
1.Oglasna ploča Gradske uprave Grada Nova Gradiška
2.WEB stranica Grada Nova Gradiška  www.novagradiska.hr
Pismohrana-ovdje
Obavijest o raspisanom natječaju za zakup poslovnih prostora biti će objavljena na Radio postaji  «Psunj»..

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila

Na temelju članka 60. st. 1., Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Nova Gradiška objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju službenog vozila

I. Predmet prodaje

Vlasnik vozila: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška, OIB: 08658615403
Vrsta vozila: M1 osobni automobil
Marka i tip vozila: Volkswagen Passat
Model vozila: 2,0 TDI DSG
Snaga motora: 103 Kw
Boja vozila: crna s efektom
Broj šasije: WVWZZZ3CZ8P008211
Država proizvodnje: Njemačka
Godina proizvodnje: 2007.
Datum prve registracije: 24.07.2007.
Broj prijeđenih kilometara: 249400 km
Valjanost registracije: registriran
Početna cijena: 32.000,00 kn

II. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim osobama hrvatskim državljanima ili pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 3.200,00 kn u korist žiro-računa Grada Nova Gradiška IBAN HR66 2360 0001 8284 0000 3 na ime ”jamčevina za vozilo” s pozivom na broj HR68 7757-OIB ponuditelja. Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana. Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u cijenu. Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni iznos u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.
Prodaja se obavlja po načelu ”viđeno – kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

III. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:
– naziv odnosno ime i prezime, točnu adresu i OIB ponuditelja;
– presliku osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog registra;
– dokaz o plaćenoj jamčevini;
– broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane;
– ponuđena kupoprodajna cijena,
– kontakt telefon.

Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća rok valjanost ponude od najmanje 30 dana od zadnjeg dana za podnošenje ponude.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i eventualne druge obveze.

IV. Rok za dostavu ponude i otvaranje ponuda

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ”Ne otvaraj – Ponuda za kupnju službenog vozila”, na adresu: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška, poštanskim putem ili osobno u pisarnicu Grada.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave ovog natječaja na www.novagradiska.hr i oglasne ploče Grada.

Ponude pristigle izvan roka za dostavu ponuda vratiti će se ponuditelju neotvorene.

Javno otvaranje ponuda održati će se 05.02.2018. godine u zgradi gradske uprave Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška, (Mala vijećnica –soba 52)., s početkom u 10:00 sati.

Javno otvaranje ponuda izvršit će povjerenstvo imenovano posebnom odlukom od strane Gradonačelnika.

V. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu, višu od početne cijene. U slučaju da više ponuditelja ponude istu cijenu koja je ujedno najviša, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije pristigla.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati slijedećem rangiranom ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja.

VI. Ostalo

Ovaj Javni natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči Grada Nova Gradiška i službenoj internetskoj stranici Grada Nova Gradiška – www.novagradiska.hr

Za sve informacije i pregled vozila zainteresirani subjekti se mogu obratiti kontakt osobi – Milan Tomljanović, na 0913620103

Prodavatelj zadržava pravo poništenja ovog Javnog natječaja bez iznošenja posebnog obrazloženja.

KLASA: 022-06/18-01/01
URBROJ: 2178/15-03-02/7-18-1
Nova Gradiška. 15.1.2018.

             Gradonačelnik
v.r. Vinko Grgić, dipl. ing. arh.

 


Na temelju članka 60. Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 4/13-pročišćeni tekst), sukladno čl. 4 st. 5. Javnog natječaja za prodaju službenog vozila, objavljenog dana 16.01.2018. godine, Gradonačelnik Grada Nova Gradiška objavljuje

ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za provedbu
JAVNOG NATJEČAJA
za prodaju službenog vozila

I.

Dana 16.1.2018. objavljen je Javni natječaj za javno prikupljanje ponuda za kupnju vozila Volkswagen Passat, u vlasništvu Grada Nova Gradiška (dalje : Javni natječaj)

Sukladno čl. 4. st. 5. Javnog natječaja, postupak provedbe provodi Povjerenstvo koje posebnim aktom imenuje Gradonačelnik, a sastoji se od predsjednika i dva člana.

II.

U povjerenstvo iz prethodnog članka ove odluke imenuju se:

1. Darko Jugović, za predsjednika
2. Milan Tomljanović, za člana
3. Goran Tomljanović, za člana

III.

Zadaća povjerenstva je provesti postupak otvaranja ponuda, ocijeniti prihvatljivost i kvalitetu dostavljenih ponuda i utvrditi prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja te o postupku otvaranja ponuda sačiniti  zapisnik kojim se utvrđuje urednost, pravodobnost i potpunost ponude.

Prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja povjerenstvo je dužno bez odgađanja dostaviti Gradonačelniku radi donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se na www.novagradiska.hr i oglasnoj ploči Grada.

KLASA: 022-06/18-01/01
URBROJ: 2178/15-03-02/7-18-2
Nova Gradiška. 16.01.2018.

          Gradonačelnik
v.r. Vinko Grgić, dipl. arh.

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nove Gradiške

Grad Nova Gradiška je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nove Gradiške, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Nova Gradiška, Općina Cernik, Općina Davor, Općina Dragalić, Općina Gornji Bogićevci, Općina Nova Kapela, Općina Okučani, Općina Rešetari, Općina Stara Gradiška, Općina Staro Petrovo Selo i Općina Vrbje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

 

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta s danom 22.08.2017. pokreće postupak javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nove Gradiške. Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 21.09.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.NGA@novagradiska.hr.

 

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

Širokopojasni internet kolovoz

pdf

Odluka o započinjanju projekta

Size : 59.84 kb
Hits : 83
Date added : 04-01-2017
pdf

2. Nacrt PRŠI

Size : 3.25 mb
Hits : 240
Date added : 21-08-2017
xlsx

3. Prilog 3 nacrta PRŠI

Size : 910.72 kb
Hits : 100
Date added : 21-08-2017
doc

4. Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi

Size : 36.86 kb
Hits : 127
Date added : 21-08-2017
pdf

Odluka o započinjajnu postupka ocjene

Size : 189.79 kb
Hits : 76
Date added : 24-10-2017
pdf

Odluka PRŠI

Size : 309.12 kb
Hits : 30
Date added : 22-12-2017