Upravni odjeli

Upravna tijela Grada Nova Gradiška rade u tijeku radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Odlukom o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške („Novogradiški glasnik“, broj 5/2013. ) za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Nova Gradiška i poslova državne uprave prenijetih na Grad Nova Gradiška, u Gradu Nova Gradiška ustrojena su upravni odjeli i službe (upravna tijela), i to: